سعید غنی زاده

  • تصویرساز و طراح کاراکتر

 

مدرس دوره:

طراحی آکادمیک دیجیتال